ทำไมระดับเสียงที่แสดงบนโทรศัพท์จึงไม่ตรงกับการควบคุมการกด

การหน่วงเวลาบนหน้าจอแสดงระดับเสียงโทรศัพท์เกิดจากความเข้ากันได้ของ Bluetooth โปรดดูระดับเสียงของหูฟัง